Hamon ng LFS sa kabataan: ipagpatuloy ang pakikibaka ni Bonifacio para sa tunay na pambansang soberanya at kalayaan

Pinagpupugayan ng militanteng organisasyon ng mga kabataan na League of Filipino Students (LFS) si Gat Adres Bonifacio sa pagdiriwang ng kanyang ika-149 araw ng kapanganakan. Huwarang lider anakpawis sa Gat Andres Bonifacio na mas kilala bilang ama ng rebolusyonaryong kilusan ng Katipunan. Ang pagdiriwang na ito ay hudyat tungo sa mas malaking selebrasyon at pagkilala sa ilalim ng Bonifacio @ 150.

Sadyang salat ang kaalaman ng mga kabataan sa buhay at pakikibaka ni Andres Bonifacio. Dahil dito, salat din ang kabataan sa rebolusyonaryong pakikibaka ng mga mamamayang Pilipino laban sa kolonyalistang pambubusabos at pang-aapi.

Tunay na nasyunalista at makabayan

Ipinanganak si Gat Andres Bonifacio sa isang maralitang pamilya. Dahil kabit-bituka ang paghihirap sa ilalim ng paghahari ng kolonyalistang Espanyol, hindi naging mailap ang landas ng pakikibaka para sa kanya. Taliwas sa porma ng paglaban nina Jose Rizal at mga kasapi ng kilusang propaganda, sumapi si Andres Bonifacio sa armadong pakikibaka ng mamamayan kung saan masikhay siyang nagrekluta ng mga manggaggawa, kabataan-estudyante, at iba pang sektor.

Ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Ama ng Himagsikan ay mula sa naipamalas niyang kahusayan sa larangang militar at taktika sa pakikidigma. Mula rin sa pagsasaliksik ng Philippine Anti-Imperialist Studies (PAIS), pagpapatunay sa kahusayang ito ang taktika ng mga “simultaneous” na pagbira sa pwersa ng Kastila na naging susi para makuha ng Katipunan ang opensibang posisyon sa digmaan. Kasabay na inilunsad ng Katipunan sa ilalim ng pamumuno ni Bonifacio ang masinsin na pagtatayo ng mga organo ng kapangyarihan na salalayan para sa paghulagpos sa istrukturang pampulitika na nasa dikta ng kolonyalistang Espanyol.

Mula sa pagkakatatag ng Katipunan noong 1892, hindi matatawaran ang mabilis na paglatag nito sa buong bansa, kaya hindi rin imposible ang mga laman ng sulatin ni Epifanio de los Santos noong 1981 na nagpapatunay na si Bonifacio ang unang president ng “Haring Bayan ng Katagalugan,” o ng lahat ng mamamayan ng archipelago, ng tunay na republika sa bansa at sa Asya na sa mahabang panahon ay nasa pangalan ni Emilio Aguinaldo.

Ang pahapyaw na pagkillala na ito ay nag-uumapaw na testamento ng tunay na kadakilaan ni Gat Andres Bonifacio. Pinatunayan niya at ng Katipunan na tunay lamang magagapi ang kolonyalismo sa bansa sa isang armadong pakikibaka ng mamamayan.

Pagpapatuloy ng anti-imperyalistang pakikibaka

Sa makasaysayang araw ng kapanganakan ni Gat Adres Bonifacio naitatag ang iba’t ibang organisasyon ng kabataan sa iba’t ibang yugto n gating kasaysayan bilang tanda ng patuloy na pagdadakila sa bayani at lubos na pagkilala sa pakikibaka nito para sa tunay at ganap na kalayaan.

Itinatag ang Kabataang Makabayan (KM) noong ika-101 pagdiriwang ng kapanganakan ni Bonifacio taong 1964, at sa darating na Nobyember 30, ipagdiriwang ng KM ang ika-48 anibersaryo nito. Nasa buod ng oryentasyon ng KM ang nasimulang pakikibaka ni Bonifacio para sa tunay na nasyunalismo, na sa esensya ay anti-imperyalismo. Susing pagkakaisa ng KM ang hindi mapagkompromisong pakikibaka nito sa ilalim ng balangkas ng pambansang demokrasya.

Taong 1998 naman nang maitatag ang Anakbayan, ang komprehensibong organisasyon ng mga kabataan na itinaon din sa araw ng kapanganakan ni Bonifacio. Katuwang ng Anakbayan ang iba’t iba pang pambansa-demokratikong organisasyon ng kabataan tulad ng LFS, Student Christian Movement of the Philippines (SCMP), Kabataang Artista para sa Tunay na Kalayaan (KARATULA), at mga progresibong organisasyon para sa pagkamit ng pambansang paglaya. Hindi matatawaran ang antas ng pakikibaka ng Anakbayan sa patuloy na pakikibaka nito para sa trabaho, lupa, edukasyon at karapatan. Nanatiling malakas ang Anakbayan sa laksang bilang ng kabataan na kasapi nito, sa loob at labas ng bansa.

Pinatutunayan ng mga pambansa-demokratikong organisasyon na buhay ang diwa ng pakikibaka ni Bonifacio. Ang ipinamalas na kadakilaan ni Bonifacio ay apoy na naglalagablab sa hanay ng militanteng kabataan. Ito ay patuloy na mag-uudyok sa liga na huwag palampasin ang bawat paglalapastangan ng imperyalistang Estados Unidos (EU) sa pambansang soberanya.

Hinahamon ng LFS ang mga estudyante at kabataan na maging mga Bonifacio ng ating panahon. Nanatili ang sistematikong pambubusabos ng imperyalismo, kasapakat ang mga lokal na kapitalista-edukador sa ating edukasyon. Isang mahabang litanya ang mga pagkakasala nila sa kabataan—Education Act of 1982, Higher Education Modernization Act of 1997, Road Map to Philippine Higher Education Reform, K to 12 hanggang mga programa ng pasismo sa itsura ng mga campus militarization na pinadudulas ng Oplan Bayanihan na nasa balangkas ng US Counter-Insurgency (COIN) Guide.

Ang panahon na kinairalan nila Bonifacio kumpara sa ating panahon ay nagkakaiba lamang sa mukha ng pananakop. Dahil sa natuto ang sambayanan na lumaban, hindi na makapamayani sa lumang pamamaraan ng direktang kolonyalismo ang mga dayuhan. Ngunit sa kabila nito, lalong sumisidhi ang pagkaganid ng Imperyalismong EU, at pilit nitong nais apulahin ang diwang makabayan sa bawat kabataan. Hangga’t nanatili ang mga organisasyon na insipirado ni Bonifacio at ng Kabataang Makabayan, hindi malabo na tuluyang mapabagsak ang Imperyalistang pamamayani. Dakilang ambag ng pambansa-demokratikong kilusan ang lansagin ang kawing ng Imperyalistang pamamayagpag sa ating bansa. Sa puntong ito lamang natin masasabi na tumindig tayo bilang Bonifacio ng ating panahon; na lubos at ganap na matatamasa ng kabataan at mamamayan ang tunay na kalayaan at soberanya. ###