IPAGBUNYI ANG IKA-39 TAON NG LEAGUE OF FILIPINO STUDENTS!
PADAYON SA APAT NA DEKADA NG PAGLILINGKOD SA SAMBAYANAN!
ISULONG ANG KILUSANG PAG-AARAL, ITINDIG ANG MGA BASENG PAARALAN, KAMTIN ANG MGA TAGUMPAY! MAKIBAKA PARA SA PAMBANSA-DEMOKRASYA!

Buong galak na pinapaabot ng Pambansang Komiteng Tagapagpaganap ng League of Filipino Students (LFS) ang taas kamao’t maalab na pagbati sa lahat ng lider at kasapi ng Liga sa mga balangay at pormasyon nito sa loob at labas ng bansa. Sa pagsalubong natin sa ika-39 taon ng ating Liga, sama-sama nating bagtasin ang landas patungo sa higit na mas matatag na Liga tungo sa apat na dekada ng paglilingkod sa sambayanan.

Malugod din natin na binabati ang mga naging kasapi ng Liga simula noong tinatag ito ng Setyembre 11, 1977. Hindi matatawaran ang inyong mga naging ambag sa buong kasaysayan ng Liga. Ang inyong paglahok sa mga gawain sa loob ng Liga sa inyong kanya-kanyang panahon ay bahagi ng paghuhulma kung ano ang ating organisasyon sa kasalukuyan.

Higit sa lahat, nais natin bigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang lahat ating mga martir – silang nagbuwis ng kanilang buhay para sa ikatatagumpay ng ating pambansa-demokratikong pakikibaka na may sosyalisatang perspektiba. Ang kwento ng kanilang buhay at pakikibaka ay mananatiling inspirasyon upang tayo’y patuloy na sumulong at magtagumpay.

Sa ating pagdiriwang ng ika-39 taon ng LFS, mainam na balik-aralan ng bawat kasapi ang maningning na kasaysayan ng Liga. Ito ay panahon upang mapakintal ang mga mahahalagang aral sa halos apat na dekada ng pakikibaka kasama ang sambayanan. Nais nating magamit ang mga ito para sa ating mga layunin na isulong ang isang masiglang kilusang pag-aaral, itindig ng mga baseng paaralan sa pamamagitan ng pagpaparami ng kasapian ng Liga tungo daan-daan, at kamtin ang higit na mas malalaking tagumpay.

Tatlumpu’t siyam na taon matapos ang payak nating simulain, napakahalaga para sa bawat kasapi ng Liga na ipagdiwang, ipagmalaki at ipagpatuloy ang halos apat na dekada ng pakikibaka nito. Ang LFS ay pambansa-demokratikong pangmasang organisasyon ng mga kabataang-estudyante mula sa mga kolehiyo, unibersidad, hayskul, at teknikal o bokasyunal na institusyon. Dapat natin isapuso at panghawakan ang layunin ng Liga – ang pukawin, organisahin, at pakilusin ang pinakamalaking bilang ng mga mag-aaral para sa pambansa-demokratikong adhikain ng kabataan at mamamayang Pilipino.

Tatlumpu’t siyam taon nang nakalilipas, tinatag ang ating Liga bilang alyansa ng mga mag-aaral laban sa pagtaas ng matrikula at paglabag sa mga demokratikong karapatan. Habang pinagdiriwang ng diktador na si Ferdinand Marcos ang kanyang kaarawan, binuo ang LFS bilang mulat na pagbalikwas sa takot na hatid ng batas militar. Buong tapang natin binuo ang isang pormasyon sa panahong pinagbabawal ang mga pagtitipon at malaganap ang matinding pasismo. Ang simulain ng ating Liga ay mula sa mapangahas na kagustuhan ng mga mag-aaral na itaguyod ang kanilang karapatan. Pinangunahan ng Liga ang mga boykoteo at protesta laban sa pagtataas ng matrikula at iba pang bayarin; para sa panunumbalik ng mga konseho ng mag-aaral, publikasyon at iba pang demokratikong karapatan; at paglalansag ng presenysang militar sa mga kampus.

Ang ating payak na simulain ay hudyat na hindi tayo kailan man pagagapi sa mapaniil at mapang-abusong sistema. Sa unang mga taon ng ating Liga, pintunayan natin na ang ating sama-samang pagkilos ay makapangyarihang sandata para tayo’y magtagumpay sa ating pakikibaka. Sa gitna ng mga atakeng hatid ng batas militar ni Marcos, nangahas tayong nakibaka at hindi tayo nabigo – tayo’y nagtagumpay.

Sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng Liga noong 1982, pormal nitong idineklara ang ganap na pagyakap sa linya at programa ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba. Isinanib nito ang kilusang kabataang-estudyante sa kilusan ng mamamayan at lumahok sa pakikibaka ng batayang masa. Nanguna ang Liga sa pagkilos ng mga kabataan laban sa base militar, gerang agresyon at armas nukleyar ng US, imposisyon ng IMF-WB,
Visiting Forces Agreement (VFA), Balikatan Exercises, atbp. Susi din ang naging papel ng Liga sa pagpapatalsik sa mga rehimeng US-Marcos at US-Estrada.

Mahalaga na makita ng bawat kasapi ng ating organisasyon na ang mga yugto sa kasaysayan ng ating Liga kung saan nakalikha tayo ng mga daluyong at nagkamit ng malalaking tagumpay ay bunga ng mabilis at malakas na pagpapalawak na kasapian kaalinsabay ng masiglang mga pag-aaral.

Sa kasalukuyan, nais natin higit pang palakasin ang ating Liga. Hamon sa buong kasapian na kamtin ang mga malalaking balangay na may daan-daang kasapian na nahahati sa mga klase, tradisyunal na organisasyon, at institusyong pangmag-aaral. Sa pamamagitan nito, makakamit natin ang pagtatatag ng mga baseng paaralan, matataas ang kakayahan ng mga batayang yunit ng LFS na maglunsad ng iba’t ibang pampulitikang aktibidad, at higit na mas makakamit ng mga tagumpay sa kampanya at pakikibakang masa.

Susi sa higit na pagpapalakas ng Liga ang masiglang kilusang pag-aaral. Asamin natin ang pagpapatapos ng libo-libong MKLRP at iba pang kurso sa ilalim ng pambansa-demokratikong paaralan. Maglunsad tayo ng mga tipunan na tinatalakay ang programa at alternatiba ng pambansa-demokrasya. Abutin natin hindi lamang ang ating mga kasapi kung hindi ang buong populasyon ng ating mga paaralan upang mabigyan ng iba’t ibang pag-aaral sa lipunan at rebolusyong Pilipino.

Malakas natin ilunsad ang mga sektoral na kampanyang binibitbit bilang mga pulitikal na laban. Sa panahon na binubuladas ng bagong rehimen ang pagbabago, tungkulin nating maglinaw na ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang sa pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan.

Sa kabuuan, nais natin salubungin ang apat na dekada ng LFS sa susunod na taon na mayroong komprehensibong paglakas ang ating Liga. Ngayong ika-39 taon ng Liga, mahigpit natin tatanganan ang mga aral ng kasaysayan ng ating Liga. Bitbit natin ang kapasyahan na sumulong kaya tiyak na hindi tayo mabibigo. Mangahas na makibaka, mangahas na magtagumpay!

MAG-ARAL
MAGLINGKOD
MANGAHAS NA MAKIBAKA

#LFS39